Hoa giấy không phát triển tốt ở những nơi đất chứa quá nhiều nước, vì...